ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
อำนาจหน้าที่
 
   

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลศาลายา
สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับ หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ไว้ดังนี้

1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

 • รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 • รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่เป็นสาธารณะรวมทั้ง การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 • หน้าที่อื่นๆซึ่งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล


2. อำนาจหน้าที่อาจจัดทำ

 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 • ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน
 • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงว่างโดยวิธีอื่น
 • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 • เทศพาณิชย์