ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายมนัส นพรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลศาลายา
นางอรพินธุ์ จิตต์สว่าง
รองปลัดเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ สุพุทธี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ สุพุทธี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางภิชาภัช วรุณวรภัทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายปรีชา เอียดขวัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอรวรรณ อรรถวิลัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางณีรนุช สมบุญสุโข
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีพิพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศุภการ รักษ์ชุมคง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม