ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
   

ประวัติความเป็นมา

ด้านการปกครอง
๏ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 22 เมษายน 2535

๏ เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลศาลายา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป

เหตุผลการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่น
๏ เป็นบริเวณที่เป็นชุมชน มีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถรองรับการขยายตัวและการให้บริการด้านต่างๆตามศักยภาพของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่พักอาศัยและประกอบอาชีพในสุขาภิบาล(เดิม)