ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
   

การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลศาลายา มีสถานศึกษาภาครัฐดังนี้

1.โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 รวม 1 แห่ง
- โรงเรียนวัดสาลวัน

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา รวม 1 แห่ง
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
- วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา

3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน รวม 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล

4. ระดับอุดมศึกษา รวม 2 แห่ง
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

     
    สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน รวม 1 แห่ง
- โรงพยาบาลศาลายา(เอกชน) รวม 1 แห่ง
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล รวม 1 แห่ง
     
    อาชญากรรม
การป้องกันอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล รวม 1 แห่ง
- มีสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล รวม 1 แห่ง
- มีกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา รวม 35 จุด
     
    ยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
     
    การสังคมสงเคราะห์
- โครงการพัฒนาสตรี
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
- จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
     
   

ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ แบ่งเป็นประเภทตามตาราง ดังนี้

     
   

หมู่ที่

จำนวนผู้สูงอายุ

ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

3

188

23

172

2

4

65

9

59

1

5

911

122

774

10

6

403

55

296

-

รวม

1,567

209

1,301

13