ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
   

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร
- การทำนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลายา โดยประมาณ 20 ไร่

การประมง

- ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศาลายา ไม่มีพื้นที่ทำการประมง

การปศุสัตว์
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เทศบาลตำบลศาลายา)
- มีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล
- โรงพยาบาลรักษาสัตว์ 2 แห่ง (เอกชน)

การบริการ
มีภัตตาคาร ๕ แห่ง โรงแรม ๑ แห่ง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
- มีหอชมภาพยนตร์ไทย มีหอพัก/อพาร์ตเม้นท์ 200 กว่าแห่ง
และสถานบันเทิงอื่น ๆ

การท่องเที่ยว
- พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา พุทธมณฑลไม่ใช่วัด    แต่เป็นพุทธอุทยานที่ไม่เพียงแต่มีความสำคัญกับชาวนครปฐมเท่านั้น  แต่ยังเป็นศูนย์รวมใจถนนธรรมทุกสาย มุ่งสู่พุทธมณฑลในวันธรรมสวนะ สำคัญของชาวพุทธ ซึ่งประกอบกิจพิธีทางศาสนาเป็นประจำ และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

- สิ่งที่ควรสักการะ และควรชม อาทิพระศรีศากยะทศพลญาณประธาน พุทธมณฑลสุทรรศน์, วิหารพุทธมณฑล, ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช,    ที่พักสงฆ์อาคันตุกะ, หอประชุม, หอกลอง, ศาลาราย, ศาลาปฏิบัติกรรมฐานหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ, มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน,สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

- อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของทหารเรือ และประชาชนทั่วไป

-  ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ)  เป็นถนนที่สวยที่สุด  มีการก่อสร้างสระบัว บนสะพานประกอบด้วยน้ำพุน้ำตกต่างระดับ ไม้ดอก ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เป็นรูปหงส์ตลอดแนว ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

-  สวนสมุนไพรสิรีรุกชาติ  อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรพื้นบ้านที่มีในประเทศไทย  จัดเป็นลักษณะสวนหย่อมที่สวยงาม และเป็นแหล่งอาศัยของนกที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง

-  เรือนไทยตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเรือนไทยที่งดงาม ตกแต่งเป็นสวนสวยบรรยากาศร่มรื่น ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหรืองานพิธีต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมถ่ายภาพ พักผ่อนในบริเวณโดยรอบได้

-  สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร (ช่างสิบหมู่) มีงานปั้น งานหล่อต่าง ๆ  เช่น รูปสมเด็จย่าและบุคคลสำคัญต่าง ๆ
-  หอภาพยนตร์แห่งชาติ  มีภารกิจในการแสวงหา หรือรวบรวมและรักษาภาพยนตร์ทั้งของรัฐ และเอกชนเพื่ออนุรักษ์ ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของชาติสำหรับบริการสาธารณชนในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับภาพยนตร์
                                     
-  มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี มีสถานที่สำคัญในมูลนิธิ เช่น พระวิหารรัชมังคลาภิเษกรัชกาลที่ 9 ศาลาเมตตาเจโตธรรมสถาน, ศาลาพระสังกัจจายน์พร้อมเสามังกร, อาคารพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ


อุตสาหกรรม
- อู่ซ่อมรถยนต์/ขายจักรยานยนต์
จำนวน 5 แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง
- สถานีปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานผลิตผ้าส่งออก จำนวน 1 แห่ง


การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา ประชาชนมีอาชีพค้าขาย อุตสาหกรรม และอาชีพรับราชการ  มีร้านค้าเกี่ยวกับการบริโภค/อุปโภคที่จดทะเบียนพาณิชย์ประมาณ 1,000 กว่าแห่ง ร้านสะดวกซื้อประมาณ 50 แห่ง ร้านค้าทั่วไปประมาณ 150 ร้าน ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง(ห้างแมคโคร) ศูนย์การค้า 2 แห่ง  (เดอะศาลายามอล์และเดอะบรีโอ้) สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง (ปตท.) โรงแรม 1 แห่ง ธนาคาร  6  แห่ง

แรงงาน
ช่างฝีมือฝีมือแรงงานที่เชี่ยวชาญ ช่างทั่วไปและผู้ใช้แรงงานที่ได้มาตรฐานและแรงงาน
เกษตรกร

     
   

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีจำนวน 15 ชุมชน เป็นลักษณะชุมชนเมืองและอยู่ติดกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีถนนสายหลัก   หลายเส้น มีสถานที่ตั้งสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีห้างสรรพสินค้ามีร้านสะดวกซื้อ และมีศูนย์การค้าในเขตใกล้เคียง ฯลฯ

     
   

ข้อมูลด้านการเกษตร
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลศาลายาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตเมือง มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 20 ไร่
         
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
- คลองขุดมหาสวัสดิ์
- คลองนราภิรมย์
- คลองทวีวัฒนา