ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
 
สภาพทั่วไป
 
   

ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของชุมชน
          สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา อยู่เลขที่ 199/95  หมู่ที่ 5 ถนนศาลายา –  บางภาษี  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อยู่ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม  มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีพื้นที่ 13.5 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา มีคลองขุดมหาสวัสดิ์ และคลองทวีวัฒนา ไหลผ่าน
สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำทะเล 5 เมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นดินเหนียว

ทิศเหนือ : อาณาเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม/อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ : อาณาเขตติดต่อตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก : อาณาเขตติดต่อแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก : อาณาเขตติดต่อพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

     
   

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลศาลายา ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งจะพัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่ในเขตจังหวัดนครปฐมมีฝนตกทั่วไป มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเกือบตลอดปี

- อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี อยู่ระหว่าง 28 – 30 องศาเซลเซียส 
- ในฤดูร้อนอากาศอบอ้าว อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 – 34 องศาเซลเซียส    
   
ลักษณะของดิน
ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การทำนา ทำไร่ และปลูกพืชไร่ แต่เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลศาลายา เป็นเขตเมืองมีชุมชนหนาแน่น จึงไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร

ลักษณะของแหล่งน้ำ
เทศบาลตำบลศาลายา มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 2 สาย คือ คลองขุด มหาสวัสดิ์  ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำท่าจีน และคลองทวีวัฒนา ที่ไหลมาจากคลองนราภิรมย์ จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร  

ลักษณะของไม้และป่าไม้
- สวนเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานต่างระดับ สาย 4
- สวนเฉลิมพระเกียรติในพุทธมณฑล
- สวนเฉลิมพระเกียรติในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

   
   

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลศาลายา ได้แบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 เขตเลือกตั้ง
มีชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลศาลายา  จำนวน 15 ชุมชน
 

   
- ชุมชนร่มไทร  หมู่ 3 ตำบลศาลายา
- ชุมชนตาพิน  หมู่ 4 ตำบลศาลายา
- ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนสาลวัน  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนโพธิ์ทอง  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนตำรวจกลาง  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนรวมใจริมทางรถไฟ  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนตลาดเก่าศาลายา  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนคุณหลวง  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนสหพร  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนบ้านพักข้าราชการตำรวจ  หมู่ 5 ตำบลศาลายา
- ชุมชนศาลายานิเวศน์  หมู่ 6 ตำบลศาลายา
- ชุมชน ซอย ส.พูลทรัพย์  หมู่ 6 ตำบลศาลายา
- ชุมชนหน้าพุทธมณฑล  หมู่ 6 ตำบลศาลายา 
     
   

การเลือกตั้ง

เขตการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลศาลายา แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2

องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลศาลายา ประกอบด้วย สมาชิกสภา จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

สภาเทศบาล มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล  ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  นายกเทศมนตรี ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกนายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ โดยเทศบาลกำหนดให้แต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาได้

   

ประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลศาลายา ตามสถิติทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลศาลายา เมื่อสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  10,865  คน แยกเป็น    ชาย 5,554 คน หญิง 5,311 คน จำนวนครัวเรือน 7,282 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย  539.41 ต่อตารางกิโลเมตร